Shiran.Tips

ARPU

August 17, 2020 | 0 Minute Read

saasmetrics#

ARPU המטריקה החמישית (והאחרונה) בסדרה על מטריקות SaaS

Average Revenue Per User

הרווח הממוצע מיוזר (לקוח שרכש חבילה מסויימת), נקרא גם Average Revenue Per Account, מחושב בדרך כלל על בסיס חודשי או שנתי.

דרך חישוב
החישוב הוא פשוט: סך הכנסות חודשיות חוזרות (MRR) / סך החשבונות הפעילים

ניתן להמיר את החישוב בקלות לערך שנתי, על ידי החלפת סך הכנסות חודשיות חוזרות (MRR)בסך ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR).

ניתן לבדוק ARPU חדש לעומת קיים, כלומר כיצד ה- ARPA משתנה כאשר בודקים אותה על סמך התנהגות חשבונות קיימים לעומת חשבונות חדשים. כדאי לעשות זאת במיוחד כאשר שיטת התמחור משתנה משמעותית. כדי לעשות זאת נשתמש בדרך חישוב זהה, אך נתחום את סך ההכנסות החודשיות החוזרות ואת סך החשבונות הפעילים לפרק הזמן הרצוי (לדוגמה, חדש: החל ממועד שינוי שיטת התמחור, קיים: קודם לשינוי שיטת התמחור).

משמעויות המטריקה

כל חברה שואפת להגדיל את ה-ARPU שלה כמה שניתן מבלי לאבד יוזרים.

יש לשים לב לחשבונות המניבים הכנסות גבוהות במיוחד או נמוכות במיוחד, כיוון שהם עלולים להסיט את הממוצע בצורה ניכרת ולגרום לחיובית שגויה (ARPU נראה גבוה יותר בגלל אחד או שני חשבונות גדולים בלבד).

Photo by Christian Dubovan

רוצה להשאר מעודכנ/ת?

* שדה חובה